ຮຍ

ຫຼັກສູດຄູອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ສາຂາ: ກົນຈັກ