ຮຍ

ຫຼັກສູດຄູອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງສາຂາ: ປຸງແຕ່ງອາຫານ