ຮຍ

ຫຼັກສູດຄູອາຊີວະສຶກສາປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ