ຮຍ

ຫຼັກສູດຄູອາຊີວະສຶກສາປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງສາຂາ ໂຍທາ