ຫ້ອງສະມຸດ ແລະ ກິດຈະການນັກສຶກສາ


ວຽກງານຫ້ອງສະມຸດ
                                         

ert

ert wer

            ນັກສຶກສາຜູ້ໃດ ສົນໃຈຢາກອ່ານປື້ມ ຫລື ຢືມປື້ມໄປ
ອ່ານຢູ່ບ້ານ ຫລື ຫໍພັກ ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ບໍລິການທ່ານໄດ້,
ສະຖາບັນພັດທະອາຊີວະສຶກສາ ມີປື້ມໃຫ້ຄອຍບໍລິການທ່ານ
ດ້ວຍຫລາກຫລາຍສາຂາອາຊິບ ແລະ ຍັງມີຄອມພິວເຕີເພື່ອພີມ
ເອກະສານ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ ຕາມອັດຕະຍະໃສ.
        ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາສອບຖາມໄດ້ກັບພະນັກງານຮັບຜິດ
ຊອບຫ້ອງສະມຸດໄດ້ໂມງລັດຖະການ ຫລື ຖາມທີ່ເບີໂທ: (ບໍ່ມີຂ່າວໄດ້ໂພສເທື່ອ.)