ຫລັກສູດຕໍ່ເນື່ອງຄູອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ