ພະຫັດ, 25 ກຸມຟາ 2021, 7:31 PM
Site: ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ (ສພອ)
Course: ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ (ສພອ) (Vocational Education Development Institute (VEDI))
Glossary: ກະດານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ