ສຸກ, 16 ເມສາ 2021, 9:34 AM
Site: ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ (ສພອ)
Course: ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ (ສພອ) (Vocational Education Development Institute (VEDI))
Glossary: ກະດານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ